Make your own free website on Tripod.com

"Falsafah dan strategi pembangunan kawasan desa adalah untuk menjadikan kawasan
desa satu kawasan yang `maju, menarik dan menguntungkan’. Oleh itu, pembangunan
desa perlu dirancang dengan bijak secara lebih holistik: merangkumi pelbagai
dimensi seperti fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dari aspek
fizikal dan alam sekitar misalnya, falsafah dan strategiini tidak
mungkin menjadi kenyataan sekiranya tiada usaha-usaha dijalankan
untuk menyediakan satu garispanduan perancangan dan
pembangunan bagi kawasan desa terutamanya bagi
kawasan petempatan seperti kampung-
kampung tradisi."Prakata
Tujuan dan Latarbelakang
Dasar dan Falsafah Pembangunan Luar Bandar
Prinsip dan Doktrin Perancangan Pembangunan Sejagat
Corak Petempatan Kampung
Contoh Rumah Kampung
Berbagai Aktiviti Desa
Lanskap dan Panorama Desa
Pangkalan Data GIS